ΑΠΟΦΑΣΗ 3607/2013 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Ευθύνη των νπδδ σε αποζημίωση. Αν το νπδδ αρνηθεί να προσλάβει υποψήφιο και η άρνηση αυτή ακυρωθεί δικαστικώς, ακολούθως δε η Διοίκηση, σε συμμόρφωση προς την απόφαση, διορίσει τον υποψήφιο αναδρομικά, αυτός δικαιούται να ζητήσει αποζημίωση για τις αποδοχές που δεν εισέπραξε από την ημερομηνία του αναδρομικού διορισμού του μέχρι τότε που ανέλαβε πράγματι υπηρεσία. Ορθά επιδικάστηκαν στην αναιρεσίβλητη αποδοχές και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. Αβάσιμα προβάλλονται αιτιάσεις περί διεύρυνσης του αντικειμένου της αγωγής και έλλειψης αποζημιωτικής ευθύνης του νοσοκομείου. Η τελική ακύρωση της παραλείψεως διορισμού της αναιρεσίβλητης ισοδυναμεί με ακύρωση λόγω παραβάσεως νόμου και όχι αναιτιολογήτου. Αντίθετη μειοψηφία. Υποχρέωση καταβολής της αποζημίωσης έχει το νπδδ, ανεξαρτήτως αν στη διαδικασία επιλογής μετέσχε και επιτροπή επιλογής. Απορρίπτεται η αναίρεση (επικυρώνει την υπ΄ αριθμ. 279/2005 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης).

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση πατήστε εδώ