ΑΠΟΦΑΣΗ 703/13 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Εργατικό ατύχημα. Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης (ή ψυχικής οδύνης). Αρκεί να συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτών κατά την έννοια του αρθ. 914 ΑΚ. Τέτοιο πταίσμα θεμελιώνεται και από τη μη τήρηση διατάξεων νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Κριτήρια που λαμβάνει υπόψη του το δικαστήριο για τον υπολογισμό του ύψους της «εύλογης» χρηματικής ικανοποίησης. Συντρέχον πταίσμα. Προϋποθέσεις. Κατασκευή έργου. Αναπηρία του παθόντος σε ποσοστό 67%. Αμελής συμπεριφορά του εργοδηγού και του χειριστή του εκσκαπτικού μηχανήματος στη πρόκληση του ένδικου ατυχήματος. Ουσιαστικά αβάσιμη η ένσταση συνυπαιτιότητας του αναιρεσίβλητου παθόντα. Ο προσδιορισμός από το δικαστήριο της ουσίας του ύψους της χρηματικής ικανοποίησης δεν υπόκειται σε αναιρετικό έλεγχο διότι αναφέρεται στην εκτίμηση πραγματικών γεγονότων χωρίς υπαγωγή σε νομική έννοια. Το δικαστήριο απορρίπτει την αναίρεση της υπ’ αριθμ. 1001/2012 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση πατήστε εδώ