ΑΠΟΦΑΣΗ 522/2014 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Ομόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ). Αναγκαστικού δικαίου η ρύθμιση περί της ευθύνης άπαντων των εταίρων με την ατομική τους περιουσία, απεριορίστως και εις ολόκληρον, για τις υποχρεώσεις του νομικού προσώπου της ΟΕ έναντι των δανειστών της εταιρείας. Για τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας οι εταίροι είναι κατ` αρχήν ελεύθεροι να ορίσουν με το καταστατικό το ποσοστό κατά το οποίο θα συμμετέχει καθένας τους στις ζημίες και στα κέρδη της εταιρείας. Δυνατή με κοινή συμφωνία των εταίρων η, διά μεταβιβάσεως της εταιρικής μερίδας, είσοδος νέου εταίρου στην εταιρεία, η οποία, αποτελεί τροποποίηση της αρχικής εταιρικής συμβάσεως, για την οποία απαιτείται η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 39, 42, 43 και 44 ΕμπΝ. Η ακυρότητα από τη παράλειψη της τηρήσεως των διατυπώσεων δημοσιότητας, δρα μόνο για το μέλλον (ex nunc). Ορθή η απόρριψη ως αβάσιμης της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής για απαίτηση απορρέουσα από το κατάλοιπο αλληλόχρεου λογαριασμού της πιστούχου εταιρείας, της οποίας η ανακόπτουσα υπήρξε ομόρρυθμο μέλος. Το δικαστήριο απορρίπτει την αναίρεση της υπ’ αριθμ. 5340/2012 απόφασης του Εφετείου Αθηνών.

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση πατήστε εδώ