ΑΠΟΦΑΣΗ 1767/2014 ΜON. ΠΡΩΤΟΔ. ΠΕΙΡAIA

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ).

Αυτοκινητικό ατύχημα. Αποκλειστική υπαιτιότητα της εναγομένης που εισήλθε στον κόμβο παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη. Απορρίπτει ένσταση συνυπαιτιότητας. Ο ενάγων δεν οδηγούσε στο αριστερό τμήμα της οδού και δεν φορούσε κράνος. Δεκτή η συνυπαιτιότητά του κατά ποσοστό 10% στην έκταση των αποτελεσμάτων. Αν φορούσε κράνος θα είχε χτυπήσει λιγότερο. Αναπηρία ενάγοντος 67%. Επιδικάζει κονδύλια απασχόλησης τρίτου προσώπου, ταξί, φάρμακα, αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης, αποζημίωση 931 ΑΚ. Μελλοντικές επεμβάσεις αποκατάστασης. Περιορισμός ευθύνης του ΕΚ δυνάμει του άρθ. 4 του Ν. 4092/2012. Είναι αντίθετος στην Οδηγία 72/166 ΕΟΚ η οποία επιβάλλει τα οχήματα να καλύπτονται ασφαλιστικά και όχι απλά να έχει συναφθεί ασφαλιστική σύμβαση και στην αρχή της αναλογικότητας. Περιουσία είναι και οι γεγεννημένες αξιώσεις παθόντων από τροχαία ατυχήματα κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου. Αντισυνταγματική και αντίθετη προς την ΕΣΔΑ η αναδρομική κατάργησή τους με το ν 4092/2012. Το άρθρο 19 παρ. 2 Π.Δ. 237/1986 που αναγνωρίζει υπέρ του ΕΚ επιτόκιο 6% είναι αντισυνταγματική και αντίθετη με την ΕΣΔΑ. Δεν υφίσταται λόγος δημοσίου συμφέροντος που να καθιστά ανεκτή την διαφοροποίηση αυτή. Απαράδεκτο το αίτημα για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης που δεν αναγράφηκε στα πρακτικά. Δεκτή μερικώς η αγωγή. Επιδικάζει συνολικά 76 χιλ ευρώ.

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση πατήστε εδώ