ΑΠΟΦΑΣΗ 509/2013 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Αδικοπραξία. Τραυματισμός προσώπου από τροχαίο ατύχημα. Μόνιμη μερική αναπηρία αυτού σε ποσοστό 40%. Αξίωση προς αποζημίωση για το μέλλον κατ’ αρ. 931 ΑΚ. Προϋποθέσεις για την επιδίκαση σχετικής αποζημίωσης. Οριοθέτηση αυτών. Η επιδίκαση της χρηματικής αυτής παροχής δεν αποτελεί αποζημίωση, καθώς η τελευταία συνδέεται με την επίκληση και απόδειξη ζημίας περιουσιακής, η οποία εν προκειμένω δεν δύναται να προσδιοριστεί. Κριτήρια για τον προσδιορισμό του ευλόγως επιδικαζόμενου χρηματικού ποσού. Δεν τυγχάνουν εφαρμογής τα ισχύοντα επί της αξιώσεως αποζημιώσεως του άρθρου 929 ΑΚ. Η συνεπεία της αναπηρίας ή παραμορφώσεως ανικανότητα προς εργασία, εφόσον προκαλεί στον παθόντα περιουσιακή ζημία, αποτελεί βάση αξιώσεως προς αποζημίωση, που στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 929 ΑΚ. Δυνατή η επιδίκαση εφάπαξ αποζημίωσης στον παθόντα, εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος. Ανικανότητα παθόντα να εκτελέσει την εργασία για την οποία εκπαιδεύτηκε. Δικαίωμα αποζημιώσεως αυτού λόγω απώλειας εισοδημάτων από την εργασία του. Επιπτώσεις από τη μόνιμη μερική αναπηρία του παθόντα στη προσωπική και κοινωνική του ζωή. Επιδίκαση ειδικής πρόσθετης αποζημίωσης κατ’ αρ. 931 ΑΚ. Το δικαστήριο απορρίπτει την αναίρεση κατά της υπ’ αριθμ. 4956/2011 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών.

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση πατήστε εδώ