Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

Αριθμ. 219    (ΦΕΚ Β΄ 14/12.01.2015)

 

Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α. του Ν. 4276/2014 (Α΄ 155) και ειδικότερα των άρθρων 5, 6 και 48 παρ. 4 αυτού

β. του Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα

τουρισμού» (Α΄ 187) και ιδίως του άρθρου 2 αυτού

γ. του Κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3066/2002 (252 Α΄), όπως ισχύει

δ. του άρθρου 6 του Ν. 4109/2013 (16 Α΄), όπως ισχύει

ε. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)

στ. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112)

ζ. του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως ισχύει

η. του Π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141)

θ. του Π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α΄ 179).

 

 1. Την υπ’ αριθμ. 216/08-01-2015 απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων».

 

 1. Την υπ’ αριθμ. 21185/13-10-2014 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 2840) «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)».

 

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού

προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

 

 Άρθρο 1

 

Πεδίο εφαρμογής

 

Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται για την κατάταξη των ξενοδοχείων της υποπαραγράφου αα της παραγράφου α και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) της υποπαραγράφου γγ της παραγράφου β του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 (Α΄ 155) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

 

 Άρθρο 2

 

Φορέας έκδοσης πιστοποιητικού

κατάταξης ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ

 

 1. Αρμόδιος φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των ξενοδοχείων και των ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).

 

 1. Τα πιστοποιητικά κατάταξης εκδίδονται από το ΞΕΕ βάσει τεχνικής έκθεσης που συντάσσεται από φορείς διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για την κατάταξη ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.

 

 1. Το ΞΕΕ υποχρεούται να διατηρεί αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του και να γνωστοποιεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο σε κάθε ενδιαφερόμενο επικαιροποιημένο κατάλογο όλων των διαπιστευμένων κατά την προηγούμενη παράγραφο φορέων.

 

 

 Άρθρο 3

 

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού

κατάταξης ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ

 

 1. Εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή αίτησης χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού, η επιχείρηση ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ υποβάλλει αίτηση προς το ΞΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα και καταβάλλει παράβολο σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

ΚΑΤΑΛΥΜΑ                                                ΠΟΣΟ ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ή

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ή ΣΟΥΙΤΑ

 

Ξενοδοχείο Κατηγορίας 5 *                          5 ευρώ/δωμάτιο

Ξενοδοχείο Κατηγορίας 4 *                          4 ευρώ/δωμάτιο

Ξενοδοχείο Κατηγορίας 3 *                          3 ευρώ/δωμάτιο

Ξενοδοχείο Κατηγορίας 2 *                          2 ευρώ/δωμάτιο

Ξενοδοχείο Κατηγορίας 1*                           2 ευρώ/δωμάτιο

 

Επιχειρήσεις ενοικιαζομένων δωματίων – διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) Κατηγορίας 2, 3, 4 κλειδιών 2 ευρώ/δωμάτιο

 

Σε κάθε περίπτωση το ποσό του παραβόλου που κατατίθεται στο ΞΕΕ για την έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε κατηγορία αστέρων ή κλειδιών δεν μπορεί να είναι κατώτερο των σαράντα (40) ευρώ ανά κατάλυμα.

 

Η υποβολή της αίτησης και η πληρωμή του παραβόλου δύνανται να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του ΞΕΕ.

 

 1. Εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο διαπιστευμένος φορέας που επιλέγεται από την επιχείρηση ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ συντάσσει, έναντι αμοιβής που συμφωνείται με την επιχείρηση ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ, τεχνική έκθεση στην οποία καταγράφονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια που πληρούνται από την επιχείρηση και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την εφαρμογή τους, και βεβαιώνεται η συνδρομή των προϋποθέσεων για την κατάταξη της επιχείρησης ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ σε συγκεκριμένη κατηγορία αστέρων ή κλειδιών αντίστοιχα.

 

 1. Εντός είκοσι (20) ημερών από την έκδοση της τεχνικής έκθεσης της προηγούμενης παραγράφου, η οποία κατατίθεται στο ΞΕΕ με ευθύνη της επιχείρησης ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ, η αρμόδια υπηρεσία του ΞΕΕ εκδίδει το πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος της απόφασης αυτής. Η επιχείρηση ξενοδοχείου ή ΕΕΔΔ καταθέτει το πιστοποιητικό κατάταξης στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού το αργότερο εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής του, άλλως ανακαλείται το ΕΣΛ της επιχείρησης.

 

 

 

 Άρθρο 4

 

Διάρκεια ισχύος και ανανέωση πιστοποιητικού κατάταξης ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ – Ανακατάταξη

 

 1. Το πιστοποιητικό κατάταξης ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής του. Κατά τη λήξη της πενταετίας η επιχείρηση υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία τουρισμού πιστοποιητικό ανανέωσης της κατάταξης του καταλύματος.

 

 1. Για την ανανέωση της κατάταξης των ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ καθώς και για την ανακατάταξη αυτών για οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλεται αίτηση και καταβάλλεται το παράβολο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και ακολουθείται η διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 του ίδιου άρθρου.

 

 

Άρθρο 5

 

Μητρώο διακριτικών τίτλων ξενοδοχείων και ΕΕΔΔ

 

 1. Το ΞΕΕ εγκρίνει τους διακριτικούς τίτλους των ξενοδοχείων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Εφ’ όσον οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ επιθυμούν να φέρουν διακριτικό τίτλο, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο ΞΕΕ το οποίο εκδίδει απόφαση έγκρισης διακριτικού τίτλου ΕΕΔΔ.

 

 1. Οι κατά την παράγραφο 1 εγκεκριμένοι διακριτικοί τίτλοι των ξενοδοχείων και των ΕΕΔΔ της χώρας καταχωρούνται στο Μητρώο Διακριτικών Τίτλων Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων που τηρεί το ΞΕΕ. Επιχειρήσεις ΕΕΔΔ που κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας φέρουν διακριτικούς τίτλους εγκεκριμένους από το κατά περίπτωση αρμόδιο επιμελητήριο υποχρεούνται να δηλώσουν τον κατά τα ανωτέρω διακριτικό τους τίτλο στην αίτηση έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης, ώστε να καταχωρείται στο Μητρώο Διακριτικών Τίτλων Ξενοδοχειακών Καταλυμάτων του ΞΕΕ.

 

 Άρθρο 6

 

Παράρτημα

 

Το Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Κατάταξης Ξενοδοχειακού Καταλύματος προσαρτάται στην παρούσα απόφαση ως Παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

HELLENIC CHAMBER OF HOTELS

 

Πιστοποιητικό Κατάταξης

Ξενοδοχειακού Καταλύματος

 

(σύμφωνα με το Ν. 4276/2014 ΦΕΚ Α` 155)

 

Αριθ. Πιστοποιητικού: 10ψήφιος αριθμός (1 ψηφίο κύριο/μη κύριο/5 ψηφία

αύξων αριθμός/4 ψηφία έτος)

 

Είδος καταλύματος:

Διακριτικός Τίτλος καταλύματος:

Αρ. ΜΗ.Τ.Ε.:

Ταχυδρομική Διεύθυνση καταλύματος:

Επωνυμία Επιχείρησης:

 

Το ανωτέρω κύριο/μη κύριο ξενοδοχειακό κατάλυμα κατατάσσεται δυνάμει του παρόντος

σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ` αριθμ. ……………………. (ΦΕΚ …….) / υπ` αριθμ. 21185/2014 (ΦΕΚ

Β` 2840) απόφασης Υπουργού Τουρισμού, όπως ισχύει, στην κατηγορία :

 

Αστέρων                                                   Κλειδιών

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

 

Το παρόν πιστοποιητικό κατάταξης χορηγείται σύμφωνα με την υπ` αριθμ. …………. (ΦΕΚ……)

απόφαση Υπουργού Τουρισμού, βάσει της από ……………….. τεχνικής έκθεσης του διαπιστευμένου

φορέα ελέγχου – επιθεώρησης με την επωνυμία ………………………………………

 

——————————————————————

Ημερομηνία κατάταξης:              χχ/χχ/20χχ                                  Αθήνα, χχ/χχ/20χχ

Ξ.Ε.Ε.

Ημερομηνία λήξης ισχύος:           χχ/χχ/20χχ                                  (όνομα – υπογραφή)

——————————————————————

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2015

 

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ