Συναινετικό Διαζύγιο

Αποτελεί τον πλέον οικονομικό και σύντομο τρόπο λύσεως του γάμου.

  • Οι νέες ρυθμίσεις για την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου, μετά το Ν. 4055/12, ανταποκρίνονται άριστα στην τάση της εποχής για ταχείες και συνοπτικές διαδικασίες στη διευθέτηση των οικογενειακών διαφορών, αλλά και του κλάδου της Δικαιοσύνης γενικότερα, καθώς ρυθμίζει με συνοπτικό και αποτελεσματικό τρόπο όλα τα ζητήματα που ακολουθούν τη λύση ενός γάμου, διευκολύνοντας τους συζύγους να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους ο ένας απέναντι στον άλλο αλλά και απέναντι στα τέκνα τους, εφόσον βέβαια ακολουθήσουν κατάλληλη συμβουλή και καθοδήγηση από έμπειρους νομικούς επιστήμονες.

Σύμφωνα με το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4055/2012 και ισχύει έως και σήμερα: «Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν την κατάρτισή της. Η συμφωνία αυτή υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή μόνο από αυτούς εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο, το οποίο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή του συμφωνητικού. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει η ανωτέρω συμφωνία να συνοδεύεται με άλλη έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά, η οποία ισχύει ώσπου να εκδοθεί η απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 1513. Η κατά τα ανωτέρω έγγραφη συμφωνία, καθώς και το έγγραφο συμφωνητικό που αφορά την επιμέλεια και την επικοινωνία των ανηλίκων τέκνων ή τη διατροφή αυτών, εφόσον έχει συμφωνηθεί, υποβάλλονται μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια, όταν απαιτείται στο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο το οποίο με απόφασή του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, επικυρώνει τις συμφωνίες και κηρύσσει τη λύση του γάμου, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου που αφορά την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων αποτελεί εκτελεστό τίτλο».

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι:

  • Η ύπαρξη έγκυρου γάμου –πολιτικού ή θρησκευτικού- η διάρκεια του οποίου να έχει διαρκέσει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών έως την κατάθεση της αίτησης στο αρμόδιο Δικαστήριο.
  • Η σύνταξη έγγραφης συμφωνίας των συζύγων για τη λύση του γάμου τους, υπογεγραμμένη από αυτούς και από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, ή μόνο από τον τελευταίο, εφόσον του έχει χορηγηθεί ειδικό πληρεξούσιο προς τούτο (συντάσσεται από δικηγόρο).
  • Εφόσον υπάρχουν ανήλικα τέκνα, η σύνταξη ενός ιδιωτικού συμφωνητικού, με το οποίο να ρυθμίζονται τα ζητήματα της επιμέλειας και της επικοινωνίας τους με τους γονείς καθώς και τα ζητήματα της καταβαλλόμενης διατροφής (συντάσσεται από δικηγόρο).

Εφόσον συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις συντάσσεται η αίτηση του διαζυγίου από τον πληρεξούσιο δικηγόρο, η οποία κατατίθεται από αυτόν στο αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο.

Η ημερομηνία συζήτησης της αίτησης του συναινετικού διαζυγίου (δικάσιμος) προσδιορίζεται σε χρονικό διάστημα δύο μηνών περίπου από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης στο αρμόδιο δικαστήριο.

Η απόφαση εκδίδεται εντός μηνός από την ημερομηνία συζήτησης.

Μετά την έκδοση της απόφασης, ακολουθεί η παραίτηση των μερών από τα ένδικα μέσα που γίνεται στην γραμματεία του εκδώσαντος την απόφαση δικαστηρίου, προκειμένου η απόφαση να καταστεί αμετάκλητη.

Εν συνεχεία, εφόσον πρόκειται για θρησκευτικό γάμο, εκδίδεται εισαγγελική παραγγελία για την πνευματική λύση του γάμου, η οποία προσκομίζεται στην μητρόπολη όπου υπάγεται ο ναός τέλεσης του γάμου. Από εκεί χορηγείται στους συζύγους το πιστοποιητικό της πνευματικής λύσης του γάμου καθώς και το πιστοποιητικό της τέλεσης νέου γάμου.

Εάν πρόκειται για πολιτικό γάμο τότε προσκομίζεται η δικαστική απόφαση και το πιστοποιητικό αμετακλήτου αυτής στο αρμόδιο ληξιαρχείο, στο οποίο και καταχωρείται η λύση του γάμου.

Για την έκδοση ενός συναινετικού διαζυγίου απαιτείται η συμβουλή ενός εξειδικευμένου και έμπειρου νομικού στο οικογενειακό δίκαιο καθώς παρά το γεγονός ότι η διαδικασία έκδοσής του είναι συνοπτική και απλή, εν τούτοις, επειδή με αυτό καθορίζονται ζητήματα υψίστης σημασίας για τους συζύγους και τα τέκνα τους θα πρέπει να υπάρξει η καθοδήγηση ενός ειδικού νομικού επιστήμονα προκειμένου να ρυθμιστούν τα παραπάνω θέματα αποτελεσματικά ώστε να αποφευχθούν μετέπειτα δικαστικές διαμάχες των συζύγων.