Ποινικό αδίκημα μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Σύμφωνα με το Ν. 86/1967,

(Άρθρο 1) Όποιος έχει νόμιμη υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που  βαρύνουν τον ίδιο (εργοδοτικές), υπαγόμενες  στο Υπουργείο Εργασίας και σε πάσης φύσεως οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής ή κοινωνικής ασφαλίσεως ή ειδικούς λογαριασμούς, δεν τις καταβάλει μέσα σε ένα μήνα από τότε που αυτές κατέστησαν απαιτητές προς τους ανωτέρω οργανισμούς, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστων τριών μηνών και χρηματική ποινή. Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών), να υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.

 

(Άρθρο 2) Όποιος παρακρατεί ασφαλιστικές εισφορές από τους εργαζομένους του με σκοπό να τις αποδώσει στους παραπάνω οργανισμούς, δεν καταβάλει ή δεν αποδίδει αυτές προς τους οργανισμούς μέσα σε ένα μήνα από τότε που κατέστησαν απαιτητές τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή. Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων που παρακρατούνται να υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.”

Αν, ως την προηγούμενη ημέρα της εκδίκασης της υπόθεσης σε πρώτο  βαθμό, αποδειχθεί από εξοφλητική απόδειξη ή άλλο έγγραφο  του  οικείου  ασφαλιστικού  οργανισμού ότι καταβλήθηκαν, αποδόθηκαν ή διαγράφηκαν οι  κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου εισφορές, οι σχετικές  υποθέσεις αποσύρονται από τη δικάσιμο και τίθενται στο αρχείο με πράξη  του  αρμόδιου   εισαγγελέα.   Οι   οικείοι   ασφαλιστικοί   οργανισμοί  υποχρεούνται  να  ενημερώνουν  αμέσως  τον  αρμόδιο εισαγγελέα για την  καταβολή, απόδοση ή διαγραφή ολόκληρης της οφειλής ή  ότι  ο  μηνυθείς  δεν είναι υπεύθυνος”.

 

Σε περίπτωση διακανονισμού, αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παράβαση του α.ν.86/1967, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταγνωσθείσας ποινής ή διακόπτεται η αρξάμενη εκτέλεση αυτής, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση    ολοσχερούς εξόφλησης.

 

Χρόνος τέλεσης του αδικήματος των παραγράφων 1 και 2 για όσους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές άνω των 150.000 ευρώ είναι το χρονικό διάστημα από την παρέλευση του μηνός από τότε που οι ασφαλιστικές εισφορές κατέστησαν απαιτητές μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της κατά περίπτωση προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής.

 

Η πράξη μπορεί να κριθεί ατιμώρητη, εάν το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθμό.

 

Για εργοδότες μη φυσικά πρόσωπα, που δεν καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή των φορέων ή κλάδων ή λογαριασμών των οργανισμών των οποίων τις εισφορές εισπράττει ή συνεισπραττει το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ως αυτουργοί των αδικημάτων του παρόντος άρθρου θεωρούνται:

 

α) Στις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, οι πρόεδροι των Δ.Σ., οι διευθύνοντες ή εντεταλμένοι ή συμπράττοντες σύμβουλοι, οι διοικητές, οι γενικοί διευθυντές ή διευθυντές και γενικά κάθε πρόσωπο εντεταλμένο είτε άμεσα από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση στη διοίκηση ή διαχείριση αυτών. Αν ελλείπουν όλα τα παραπάνω πρόσωπα, ως αυτουργοί θεωρούνται τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών αυτών, εφόσον ασκούν πράγματι προσωρινά ή διαρκώς ένα από τα καθήκοντα που αναφέρονται πιο πάνω.

 

β) Στις ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ομόρρυθμοι εταίροι.

 

γ) Στις περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, οι διαχειριστές αυτών και όταν ελλείπουν ή απουσιάζουν αυτοί, ο κάθε εταίρος.

 

δ) Στους συνεταιρισμούς και στις ενώσεις τους, οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και διευθύνοντες σύμβουλοι αυτών.

 

ε) Στη συμπλοιοκτησία, ο κάθε συμπλοιοκτήτης κατά το ποσοστό συμπλοιοκτησίας.

 

στ) Στα ιδρύματα, σωματεία, συλλόγους και επιτροπές εράνων οι πρόεδροι αυτών.

 

ζ) Στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους οργανισμούς κοινής ωφελείας οι πρόεδροι ή οι διοικητές αυτών.

 

η) Στις πολυκατοικίες, οι διαχειριστές.

 

θ) Στους ιερούς ναούς, τα μέλη των εκκλησιαστικών συμβουλίων που εκπροσωπούν το ναό.

 

ι) Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις γενικά και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισμούς, ως αυτουργοί θεωρούνται οι διευθυντές ή αντιπρόσωποι ή πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα και τους εκπροσωπούν νομίμως.

 

Στις κοινοπραξίες, κοινωνίες, αστικές, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρίες και στις ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο, ως αυτουργοί των αδικημάτων του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 θεωρούνται οι εκπρόσωποί τους και αν ελλείπουν αυτοί, τα μέλη τους. Οταν στα μέλη αυτών περιλαμβάνονται και νομικά πρόσωπα ή αλλοδαπές επιχειρήσεις ή αλλοδαποί οργανισμοί, ως αυτουργοί θεωρούνται οι κατά νόμο υπεύθυνοι των συμπραττόντων μελών- νομικών προσώπων, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου.

 

Οι αυτουργοί των παραπάνω τιμωρούνται εφόσον κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος είχαν την ιδιότητα αυτή.