Ποινικό αδίκημα μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Σύμφωνα με το Ν. 86/1967,

(Άρθρο 1) Όποιος έχει νόμιμη υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που  βαρύνουν τον ίδιο (εργοδοτικές), υπαγόμενες  στο Υπουργείο Εργασίας και σε πάσης φύσεως οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής ή κοινωνικής ασφαλίσεως ή ειδικούς λογαριασμούς, δεν τις καταβάλει μέσα σε ένα μήνα από τότε που αυτές κατέστησαν απαιτητές προς τους ανωτέρω οργανισμούς, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστων τριών μηνών και χρηματική ποινή. Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών), να υπερβαίνει το ...

Διαβαστε περισσοτερα →