Αστικό Ενοχικό ΔίκαιοΟικογενειακό ΔίκαιοΕμπράγματο Δίκαιο / Ακίνητα / ΚτηματολόγιοΑυτοκίνητα / Τροχαία ΑτυχήματαΜισθώσεις / ΠωλήσειςΚληρονομικό ΔίκαιοΕργατικό δίκαιοΕμπορικό και Εταιρικό ΔίκαιοΠοινικό ΔίκαιοΔημόσιο – Φορολογικό Δίκαιο
Παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη για όλες τις διαφορές που προκύπτουν μεταξύ ιδιωτών, διαφορές που αφορούν την εγκυρότητα ή μη των συμβάσεων καθώς και την εκτέλεσή τους.
Ενδεικτικά:

 • Διεκδίκηση οφειλόμενων χρημάτων (διαταγή πληρωμής, τακτική αγωγή).
 • Δανειακές συμβάσεις μεταξύ ιδιωτών και τραπεζών.
 • Επίσχεση παροχής.
 • Εκχώρηση απαιτήσεων.
 • Συμβάσεις έργου.
 • Ιδιωτικά συμφωνητικά για τη ρύθμιση ιδιωτικών διαφορών.
 • Κήρυξη σε αφάνεια.
 • Σύσταση συλλόγων και ιδρυμάτων.
 • Καταδολίευση δανειστών.
 • Ιατρικά σφάλματα.
 • Προσβολή προσωπικότητας.
 • Αποζημιώσεις από αδικοπραξίες.
Πλήρης συμβουλευτική, εξώδικη και δικαστική υποστήριξη σε:

 • Διαφορές που αφορούν την εγκυρότητα ή μη και τη λύση του γάμου με συναινετικό τρόπο ή με αντιδικία.
 • Διαφορές που αφορούν την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων, την διατροφή και την επικοινωνία τους με τους γονείς.
 • Υιοθεσία προσώπων.
 • Επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκων προσώπων.
 • Δικαστική Συμπαράσταση ενηλίκων προσώπων.
Το γραφείο αναλαμβάνει την ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση υποθέσεων που αφορούν ακίνητα. Ενδεικτικά αναλαμβάνουμε:

 • Διενέργεια ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολόγια όλης της χώρας.
 • Συμβουλευτική νομική υποστήριξη στις αγοραπωλησίες ακινήτων και παράσταση κατά την υπογραφή των συμβολαίων.
 • Διεκδίκηση κυριότητας ακινήτου, (αποβολή από τη νομή, ασφαλιστικά μέτρα νομής, υποθέσεις χρησικτησίας ακινήτου, πολεοδομικές παραβάσεις, συνιδιοκτησία, επικαρπία, ψιλή κυριότητα, οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία, δουλεία, διανομή, ενέχυρο, υποθήκη, εγγραφή και άρση προσημείωσης υποθήκης).
 • Εγγραφές Κτηματολογίου (εξώδικες και δικαστικές ενέργειες για την διόρθωση λανθασμένων εγγραφών στο κτηματολόγιο που αφορούν τα στοιχεία του ακινήτου και των ιδιοκτητών του).
 • Απαλλοτριώσεις (προσκυρώσεις, προσωρινή και οριστική τιμή μονάδας, αποζημιώσεις).
 • Κατασχέσεις και πλειστηριασμοί ακινήτων.
Αναλαμβάνουμε το χειρισμό υποθέσεων τροχαίων ατυχημάτων συνεπεία των οποίων έχουν επέλθει σοβαρές υλικές ζημιές τραυματισμός ή θάνατος προσώπου.

Ειδικότερα αναλαμβάνουμε την εξώδικη και δικαστική επιδίωξη :

 • Πλήρους αποζημίωσης για υλικές ζημίες οχήματος.
 • Πλήρους αποζημίωσης για τις πάσης φύσεως δαπάνες (ιατρικές, διαφυγόντα κέρδη) του ζημιωθέντα από τροχαίο ατύχημα.
 • Χρηματική αποκατάσταση στην περίπτωση που έχει επέλθει σοβαρός τραυματισμός ή μόνιμη αναπηρία συνεπεία τροχαίου ατυχήματος.
 • Χρηματικής αποκατάστασης της ηθικής βλάβης εξαιτίας των σωματικών βλαβών.
 • Αποζημίωσης της ψυχικής οδύνης των συγγενικών προσώπων του θανόντα από θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα.
 • Παράσταση πολιτικής αγωγής και υπεράσπιση στα ποινικά δικαστήρια σε υποθέσεις τροχαίων ατυχημάτων με σωματικές βλάβες ή θάνατο.
 • Διαφορές από την πώληση κινητών και ακινήτων.
 • Μίσθωση ακινήτων (επαγγελματικές μισθώσεις και μισθώσεις οικογενειακής στέγης).
 • Μισθώσεις προσοδοφόρων αντικειμένων.
 • Λήξη μίσθωσης (συμβατική λήξη, διαταγή απόδοσης μισθίου και οφειλομένων μισθωμάτων, αγωγή αποβολής από το μίσθιο
  Πλήρης αποζημίωση από την ελαττωματική μίσθωση / πώληση κινητού ή ακινήτου (κάθε είδους θετική και αποθετική ζημία).
Το δικηγορικό γραφείο αναλαμβάνει την διεκπεραίωση των πάσης φύσεως διαφορών που προκύπτουν από το θάνατο ενός προσώπου και σχετίζονται με την περιουσία που καταλείπεται κατά την ημέρα του θανάτου του. Ενδεικτικά χειριζόμαστε συμβουλευτικά και δικαστικά υποθέσεις που αφορούν:

 • Δημοσίευση διαθήκης.
 • Ερμηνεία της διαθήκης και της αληθινής βούλησης του διαθέτη.
 • Κήρυξη διαθήκης ως κυρίας.
 • Διαδικασία έκδοσης κληρονομητηρίου.
 • Κληρονομική διαδοχή εκ του νόμου.
 • Νόμιμη Μοίρα.
 • Αποδοχή – Αποποίηση κληρονομιάς.
 • Αγωγές περί κλήρου.
 • Διανομή κληρονομίας.
Αναλαμβάνουμε με αποτελεσματικότητα τον χειρισμό υποθέσεων που αφορούν:

 • Αποζημιώσεις από εργατικά ατυχήματα.
 • Είσπραξη δεδουλευμένων αποδοχών.
 • Καταβολή αποζημιώσεων απόλυσης.
 • Κατάρτιση συμβάσεων εργασίας.
 • Σύσταση εταιρειών κάθε είδους (σε συνεργασία και με οικονομικό σύμβουλο – λογιστή για την έναρξη λειτουργίας).
 • Σύνταξη / Τροποποίηση Καταστατικών.
 • Διοίκηση / Εκπροσώπηση νομικών προσώπων.
 • Συμβάσεις.
 • Λύση εταιρειών.
 • Πτώχευση.
 • Διαδικασία Εξυγίανσης.
 • Ασφαλιστικό Δίκαιο – Ασφαλιστικές αποζημιώσεις.
Το γραφείο μας αναλαμβάνει το χειρισμό ποινικών υποθέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας σε πλημμεληματικές και κακουργηματικές πράξεις. Μεταξύ άλλων αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα:

 • Υπεράσπιση κατηγορουμένου.
 • Πολιτική αγωγή.
 • Παράσταση κατά τη διάρκεια όλων των ανακριτικών πράξεων.
 • Αιτήσεις ακύρωσης.
 • Συγχωνεύσεις ποινών.
 • Έλεγχος ποινικής πορείας.
Το γραφείο παρέχει πλήρη νομική υποστήριξη σε υποθέσεις Διοικητικού – Φορολογικού και εν γένει Δημοσίου δικαίου.
Αναλαμβάνουμε μεταξύ άλλων:

 • Αιτήσεις ακύρωσης διοικητικών πράξεων.
 • Αιτήσεις αναστολής διοικητικών πράξεων.
 • Πάσης φύσεως προσφυγές ενώπιον των διοικητικών ή δικαστικών αρχών.
 • Προσβολή προστίμων και φορολογικών παραβάσεων.
 • Διοικητικούς συμβιβασμούς.
 • Ζητήματα προσβολής συνταγματικών δικαιωμάτων.
 • Αγωγή αποζημίωσης κατα των δημοσίων αρχών.