Ποινικό αδίκημα μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Σύμφωνα με το Ν. 86/1967,

(Άρθρο 1) Όποιος έχει νόμιμη υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που  βαρύνουν τον ίδιο (εργοδοτικές), υπαγόμενες  στο Υπουργείο Εργασίας και σε πάσης φύσεως οργανισμούς κοινωνικής πολιτικής ή κοινωνικής ασφαλίσεως ή ειδικούς λογαριασμούς, δεν τις καταβάλει μέσα σε ένα μήνα από τότε που αυτές κατέστησαν απαιτητές προς τους ανωτέρω οργανισμούς, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστων τριών μηνών και χρηματική ποινή. Για την εφαρμογή των ανωτέρω απαιτείται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών, που βαρύνουν τον υπόχρεο (εργοδοτικών), να υπερβαίνει το ...

Διαβαστε περισσοτερα →

Πλαστογραφία

Πλαστογραφία

Στο άρθρο 216 του Ποινικού Κώδικα ορίζεται το έγκλημα της πλαστογραφίας. Σύμφωνα με αυτό, όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Η χρήση του εγγράφου από αυτόν θεωρείται επιβαρυντική περίσταση.

Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος για τον παραπάνω σκοπό εν γνώσει χρησιμοποιεί πλαστό ή νοθευμένο έγγραφο.

Αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ...

Διαβαστε περισσοτερα →

Γονική Μέριμνα

Η γονική μέριμνα αποτελεί το ύψιστο και κυρίαρχο δικαίωμα των γονέων. Είναι ο πυρήνας της γονικής ιδιότητας. Περιλαμβάνονται σε αυτή η επιμέλεια του προσώπου και των πάσης φύσεως υποθέσεων που αφορούν το ανήλικο τέκνο, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπησή του σε κάθε υπόθεση, δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την περιουσία του. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις που υπάγονται στη σφαίρα της γονικής μέριμνας αποτελούν η ονοματοδοσία του τέκνου, μια σοβαρή ιατρική επέμβαση, η επιλογή αναδόχου, οι θρησκευτική ...

Διαβαστε περισσοτερα →

Διαζύγιο κατ’ αντιδικία

Σε πολλές περιπτώσεις τα έγγαμα ζευγάρια καταλήγουν στο διαζύγιο όχι επειδή το θέλουν και το συμφωνούν από κοινού αλλά επειδή έχει λάβει χώρα ένα γεγονός που έχει προκαλέσει ισχυρό κλονισμό στο γάμο.

Σύμφωνα με το άρθρο 1439 του Αστικού Κώδικα,

«Καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για ...

Διαβαστε περισσοτερα →

Πατρότητα Τέκνου

– Τεκμήριο καταγωγής από το γάμο.

Το τέκνο που γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του γάμου της μητέρας του ή μέσα σε τριακόσιες μέρες από τη λύση ή την ακύρωσή του τεκμαίρεται ότι έχει πατέρα τον σύζυγο της μητέρας (τέκνο γεννημένο σε γάμο). Τέκνο γεννημένο σε γάμο θεωρείται και το τέκνο που γεννήθηκε ύστερα από μεταθανάτια τεχνητή γονιμοποίηση, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη δικαστική άδεια. Αν το τέκνο γεννήθηκε μετά την τριακοστή ημέρα από τη λύση ή την ακύρωση του γάμου, η απόδειξη ...

Διαβαστε περισσοτερα →
Page 2 of 3 123