ΑΠΟΦΑΣΗ 5514/2006 ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Κηδεμόνας κληρονομιάς. Διορίζεται ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως όταν ο κληρονόμος είναι άγνωστος ή δεν είναι βέβαιη η αποδοχή της κληρονομιάς. Εννοια του αγνώστου κληρονόμου. Απαραίτητη προϋπόθεση της παθητικής νομιμοποίησης του δημοσίου ως εξ αδιαθέτου κληρονόμου είναι η δικαστική βεβαίωση ότι δεν υπάρχουν άλλοι κληρονόμοι.

Για να διαβάσετε όλη την απόφαση πατήστε εδώ

Διαβαστε περισσοτερα →

ΑΠΟΦΑΣΗ 522/2014 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Ομόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ). Αναγκαστικού δικαίου η ρύθμιση περί της ευθύνης άπαντων των εταίρων με την ατομική τους περιουσία, απεριορίστως και εις ολόκληρον, για τις υποχρεώσεις του νομικού προσώπου της ΟΕ έναντι των δανειστών της εταιρείας. Για τις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των εταίρων και της εταιρείας οι εταίροι είναι κατ` αρχήν ελεύθεροι να ορίσουν με το καταστατικό το ποσοστό κατά το οποίο θα συμμετέχει καθένας τους στις ζημίες και στα κέρδη της εταιρείας. Δυνατή με κοινή συμφωνία των εταίρων ...

Διαβαστε περισσοτερα →

ΑΠΟΦΑΣΗ 703/13 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Εργατικό ατύχημα. Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης (ή ψυχικής οδύνης). Αρκεί να συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτών κατά την έννοια του αρθ. 914 ΑΚ. Τέτοιο πταίσμα θεμελιώνεται και από τη μη τήρηση διατάξεων νόμων, διαταγμάτων ή κανονισμών για τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Κριτήρια που λαμβάνει υπόψη του το δικαστήριο για τον υπολογισμό του ύψους της «εύλογης» χρηματικής ικανοποίησης. Συντρέχον πταίσμα. Προϋποθέσεις. Κατασκευή έργου. Αναπηρία του παθόντος ...

Διαβαστε περισσοτερα →

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2013 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α΄ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ, Ε7 2013/1322, ΔΕΕ 2013/506)

Εργατικό ατύχημα. Χρηματική ικανοποίηση οικογένειας παθόντος. Πότε οφείλεται, στοιχεία προσδιορισμού του ύψους της, δεδομένου ότι δεν υπάρχει έδαφος άμεσης εφαρμογής της διατάξεως του αρ. 25 παρ. 1δ του Συντάγματος. Ατύχημα εργαζομένου που προήλθε από ανάφλεξη του χώρου εργασίας του, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκαύματα και να αποβιώσει εν συνεχεία στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Έλλειψη μέτρων ασφαλείας εκ μέρους της εργοδότριας, η οποία, παρά τους σχετικούς κανονισμούς ασφαλείας, είχε τοποθετήσει σε εσωτερικό χώρο κενές ...

Διαβαστε περισσοτερα →

ΑΠΟΦΑΣΗ 411/2013 ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

(Α’ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ)

Δουλεία διόδου. Ακίνητο στερούμενο την αναγκαία δίοδο προς την οδό. Προσδιορισμός αυτού. Αντικειμενική η κρίση του δικαστηρίου ως προς την ύπαρξη των προϋποθέσεων της παροχής διόδου, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες συνθήκες που επικρατούσαν κατά τον χρόνο άσκησης της αγωγής. Ορθή η κρίση του Εφετείου περί διαπλάτυνσης της ήδη υπάρχουσας διόδου προκειμένου να διευκολύνεται η διέλευση των οχημάτων προς εξυπηρέτηση των αναγκών του δεσπόζοντος ακινήτου, έστω και αν το δουλεύον ακίνητο επιβαρυνόταν και με άλλη δίοδο υπέρ των ...

Διαβαστε περισσοτερα →
Page 4 of 6 «...23456